ติดต่อ iRobot

หน้าหลักฝ่ายขายของ Robot
Highspeed Digital Co. Ltd.
Taiwan
http://www.roomba.com.tw
http://www.irobot.com.tw
 886-2-2500-7300
886-2-2500-7005 (Fax)
service@roombavac.com.tw
หน้าหลักฝ่ายสนับสนุนช่วยเหลือของ Robot
Highspeed Digital Co. Ltd.
Taiwan
http://www.roomba.com.tw
http://www.irobot.com.tw
886-2-2500-7300
886-2-2500-7005 (Fax)
service@roombavac.com.tw

http://www.irobot.com/MSDS